یکشنبه, 29 فروردين 1400

نحوه پيگيري مراحل صدور مدارك تحصيلي

الف- گواهينامه موقت : در شرايط عادى يك ماه پس از تحويل فرم امضا شده تسويه حساب توسط فارغ التحصيل به اداره فارغ التحصيلان گواهينامه موقت آماده تحويل مى باشد كه تنها به خود فارغ التحصيل يا وكيل محضرى نامبرده تحويل مى گرددجهت اطلاع فارغ التحصيل از روند صدور مدرك تحصيلى كليه مراحل انجام كار در سايت دانشگاه در بخش مراحل فارغ التحصيلى قابل پيگيرى است بدين منظور فارغ التحصيل با مراجعه به سايت وبا استفاده از user,pass خويش از روند صدور مدرك مطلع مى شود

ب- دانشنامه : جهت كليه فارغ التحصيلان بعد از سال 85 دانشنامه صادر مى گرددبا توجه به اينكه اعتبار گواهينامه موقت 6 ماه از تاريخ ثبت مى باشد قبل از انقضا مهلت دانشنامه توسط واحد مشهد صادر و جهت تاييد به سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى ارسال ميگردد و فارغ التحصيل در پايان مهلت اعتبار گواهينامه موقت شخصا به ادراره فارغ التحصيلان مراجعه و با استرداد گواهينامه موقت دانشنامه خويش را دريافت مى دارد ضمنا مراحل صدور دانشنامه نيز در سايت دانشگاه قابل پيگيرى است

توجه: تحويل مدارك تحصيلى برادران در صورتى مقدور است كه فارغ التحصيل داراى يكى از شرايط زير باشد:

1-داراى كارت پايان خدمت

2- داراى كارت معافيت دائم

3- ارائه گواهى اشتغال به تحصيل از دانشگاه

4- ارائه گوهى اشتغال بخدمت از ارگان نظامى يا انتظامي

حاضرين در سايت

ما 65 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم