سه شنبه, 12 فروردين 1399

كارت دانشجوئي

        هردانشجوئي پس ازثبت نام دردانشگاه مربوطه و انتخاب واحد و قطعي شدن ثبت نام ، وگذشت حدود 2 ماه بعد مي تواند به آموزش دانشكده خود مراجعه وكارت دانشجوئي PVC خود را دريافت نمايد. اين كارت كه بمنزله كارت شناسائي دانشجوئي محسوب مي شود بمدت يكسال داراي اعتبار مي باشد و پس ازاتمام اعتبار و درصورت عادي بودن وضعيت تحصيلي برچسب اعتبار در پشت آن نصب خواهد شد . مزاياي داشتن كارت دانشجوئيPVC   :

استفاده ازغذاي سلف سرويس دانشگاه پس از شارژ و رزرو غذا .

استفاده ازكتابخانه و بخش امانات كتابخانه .

استفاده ازپاركينگ دانشگاه .

مراجعه به راهنمائي ورانندگي  و ارائه كارت دانشجوئي .

استفاده ازتخفيفات و دريافت بن كتاب درنمايشگاهها .

نحوه تقاضاي كارت دانشجوئي المثني :

تكميل فرم مفقودي و پرداخت مبلغ 250.000 ريال به حساب سيباي بانك ملي به شماره 0103860386000 دانشگاه آزاد اسلامي مشهد وتحويل فرم و فيش پرداختي به امور دانشجوئي واقع دراماميه 42 .

براي تقاضاي كارت المثني بار دوم مبلغ 400.000ريال پرداخت و ضمن اينكه براي صدور ودريافت مدت 4 ماه بايد منتظر ماند .

 فرم اعلام مفقودي كارت دانشجويي

                          اداره كل امور دانشجوئي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم