سه شنبه, 12 فروردين 1399

فرم بيمه حوادث

نحوه اقدام ومدارك لازم جهت دريافت خسارت حوادث دانشجوئي

        درصورت بروز حادثه ، دانشجوي حادثه ديده يا ولي دانشجو براي دريافت خسارت مكلف است حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس ازبروز حادثه با تكميل فرم درخواست خسارت حوادث دانشجوئي نسبت به ارائه مدارك زير اقدام نمايد .

دريافت و تكميل فرم گزارش حادثه با ذكر نام حادثه ديده كه به تاييد مراجع ذيربط رسيده باشد( درحوادث رانندگي ارسال كروكي وگزارش راهنمايي و رانندگي و درحوادث خارج ازدانشگاه و محيط هاي وابسته ارائه گزارش نيروي انتظامي و مراجع قضائي الزامي است ).

مدارك و صورت هزينه هاي بيمارستاني درزمان حادثه با مشخصات كامل حادثه ديده (كليه صورت هزينه هاي بيمارستاني بايد به صورت اصل ارائه گردد).

گواهي پزشكي قانوني مبني بر بروز نقص عضو درزمان حادثه با ذكر درصد آن .

جواز دفن وگزارش معاينه جسد توسط سازمان پزشكي قانوني .

گواهي فوت .

تاييد وامضاء ميزان پرداختي حق بيمه ( قسمت دوم فرم درخواست خسارت ) توسط امور مالي دانشگاه.

تاييد و امضاء اعضاء كميته بيمه و رفاه دانشگاه ( دبيركميته ، معاون دانشجوئي ، معاون اداري ومالي ، رئيس واحد) .

تعهدات صندوق تأمين خسارت دانشجوئي :

هزينه پزشكي زمان حادثه تامبلغ                                                 000/000/12 ريال

نقص عضو و ازكارافتادگي ( كلي ياجزئي) ناشي از حادثه تامبلغ             000/000/60 ريال

فوت ناشي از حادثه تا مبلغ                                                        000/000/60 ريال 

تبصره :

فقط هزينه هاي پزشكي ناشي ازحادثه درتاريخ وقوع ، قابل پرداخت بوده و هزينه هاي تداوم درمان قابل پرداخت نمي باشد .

خسارت درماني پرداختي توسط صندوق فقط درصورت بروز حادثه قابل پرداخت بوده و هيچگونه خسارتي بابت فوت ، نقص عضو يا درمان ناشي ازبيماري توسط صندوق قابل پرداخت نمي باشد .

                                            اداره كل امور دانشجوئي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

حاضرين در سايت

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم