سه شنبه, 12 فروردين 1399

جهت دريافت آخرين تغييرات قيمتي خوابگاه ياس اينجا كليك كنيد .

شرايط و مدارك لازم جهت صدور معرفينامه خروج ازكشور :

الف ) شرايط عمومي  :

داشتن انتخاب واحد در ترم جاري و عادي بودن وضعيت تحصيلي .

عادي بودن معافيت تحصيلي .

تعيين زمان دقيق سفر و مقصد آن .

واريز مبلغ 000/20 ريال به حساب 010440446004 سيبا بانك ملي وارائه رسيد پرداخت جهت سفرهاي علمي ونيمه علمي ، مطالعاتي و ورزشي .

تعداد دفعات خروج از كشور براي هر دانشجو در ترم 2 بار مي باشد .

ب ) مدت خروج ازكشور :

سفرهاي زيارتي و سفرهاي علمي و نيمه علمي حداكثر 30 روز است ( درمورد سفرحج واجب مدت خروج حداكثر 60 روز خواهد بود. )

سفرهاي سياحتي : شامل سفر به تمامي كشورها حداكثر 20 روز است .

سفرهاي مطالعاتي : حداكثر 6 ماه براي دانشجويان كارشناسي ارشد و يكسال براي دوره دكتراي تخصصي مي باشد .

ج ) مستندات خروج  براي هريك ازسفرها :

سفرهاي زيارتي ( عراق و عربستان ) : ارائه نامه از آژانس مسافرتي و يا كاروان و يا سازمان حج و زيارت و يا ستاد عمره دانشجوئي . 

سفرهاي علمي : شامل دعوتنامه دبيرخانه يا مجمع برگزار كننده سمينار – همايش يا كنفرانس در كشور خارجي .

سفرهاي نيمه علمي : شامل مدارك ثبت نام امتحانات زبان يا در ساير زمينه هاي تخصصي مانند IT يا امتحانات ورودي دانشگاهها ، دعوت نامه شركت در نمايشگاه ها و كارخانجات ، يا مكاتبات رسمي سازمانهاي دولتي براي شركت در مجامع هنري مانند تأتر و... .

سفرهاي مطالعاتي : ارائه پذيرش از دانشگاه ها و يا مجامع علمي و صنعتي دال بر پذيرش وي براي همكاري با اوكه به تأييد گروه آموزشي و يا استاد راهنما خواهد رسيد .

سفرهاي ورزشي : خاص شركت دانشجويان در مسابقات ورزشي مورد تأييد سازمان تربيت بدني و تأييد يه و گواهي امور مشترك فدراسيونهاي ورزشي سازمان تربيت بدني و نامه اداره كل تربيت بدني دانشگاه .

د ) نحوه صدور و تأييد معرفي نامه ها :

مكاتبات خروج از كشور سفرهاي زيارتي و سياحتي توسط واحد مشهد تهيه و تأييد و به حوزه نظام وظيفه مشهد جهت بررسي و اقدام صادر مي گردد .

مكاتبات خروج از كشور سفرهاي علمي و نيمه علمي و مطالعاتي و ورزشي توسط  واحد مشهد تهيه و به معاونت دانشجوئي سازمان مركزي ( تهران ) جهت تأييد و ارجاع به نظام وظيفه مشهد ارسال مي گردد .

                                                                                        اداره كل امور دانشجوئي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

مهدي حامد

سمت : رئيس اداره امور خوابگاه ها

ميزان تحصيلات : ليسانس

شماره تماس : 39232773

انيسه خسروي

سمت : كارشناس اداره امور خوابگاه ها

ميزان تحصيلات : ليسانس

شماره تماس:36232770

سالومه احمدي

سمت : كارشناس اداره امور خوابگاه ها

ميزان تحصيلات : ليسانس

شماره تماس :36232770

زهرا آهويي

سمت : متصدي خوابگاه

ميزان تحصيلات : ديپلم

زهرا نامجو

سمت : متصدي خوابگاه

ميزان تحصيلات : ديپلم

محبوبه ثقفي

سمت : متصدي خوابگاه

ميزان تحصيلات : ليسانس حوزه

حاضرين در سايت

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم